Volume 7 Issue 1 (2018)

Prospective Teachers’ Views on Effective Teacher Characteristics and Their Occupational Self-efficacy Perceptions in terms of These Characteristics

pp. 60-73  |  Published Online: March 2018  |  DOI: 10.22521/edupij.2018.71.5

Akif Kose, Mehmet Uzun

Abstract

This research aims to analyze the views of prospective teachers regarding effective teaching characteristics and the relation between their occupational self-efficacy perceptions with regard to these characteristics and to examine the relation in terms of various demographic characteristics. The research was carried out with prospective teachers who serve as candidate teachers within the Kahramanmaraş Provincial Directorate of National Education, Turkey, and who participated in the prospective teacher training program of July-August 2016. The research sample holds a total of 257 prospective teachers consisting of the whole population. Having a quantitative research design, this research used a relational screening model. The research has deployed a bi-directional scale including 41 items each. The frequency, percentage, t-test, one-way variance analysis (F statistic) was used during data analysis. Research results have displayed that the averages of teachers’ views regarding the characteristics of an effective teacher was found to be “Absolutely Necessary” ( = 4.79) and that of their occupational self-efficacy perceptions was at the level of “Completely Have” ( = 4.43). In addition, a statistically significant difference was found between the prospective teachers’ views on effective teacher characteristics and their occupational self-efficacy perceptions. However, no significant relation was determined between this difference and demographic characteristics.

Keywords: prospective teacher, effective teacher characteristics, prospective teacher self-efficacy perception

References

Ağgül-Yalçın, F. (2011). Investigation of science teacher candidates’ self-efficacy beliefs of science teaching with respect to some variables. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), 1046-1063.

Akbaş, A., & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi ÖzYeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi [The investigation of the preservice elementary teachers’ science instruction self-efficacy beliefs according to their gender, type of education, and universities]. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 2(1), 98-110.

Akgün, N., Yıldız, K., & Kutluca-Canbulat, A. (2003). Aday öğretmenlerin kendilerini bir öğretmen olarak algılamaları. [Prospective teachers’ perceptions of themselves as a teacher] AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi [AIBU Journal of Faculty Education], 3(2), 1-17.

Akkuzu, N., & Akçay, H. (2012). Examination of the self-efficacy beliefs of prospective chemistry teachers in terms of different variables (the sample of Dokuz Eylul University). Educational Sciences: Theory & Practice, 12(3), 2195-2216.

Ay, S., & Yurdabakan, D. (2015). Öğretmen Adaylarına Göre Etkili Öğretmen Özellikleri ve Bu Özellikler Açısından Öz-Yeterlik Algıları [Effective teachers’ characteristics according to teacher trainees and self-efficacy perceptions in terms of those characteristics]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Mehmet Akif Ersoy University Journal of Faculty Education], 33, 148-166.

Bakaç, E., & Özen, R. (2017). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları İle Tutumları Arasındaki İlişki [Relationship between pedagogical certificate program students’ attitudes and self-efficacy beliefs towards teacher profession]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 25(4), 1389-1404.

Balcı, A. (2014). Etkili Okul ve Okul Geliştirme [Effective school and school development: theory practice and research]. Ankara: Pegem Academy.

Bandura, A. (1997). Self- efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.

Berkant, H. G. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının ve Oz-Yeterlik Algılarının ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Acısından İncelenmesi [Investigation of preservice teachers’ attitudes and perceived self-efficacies toward computer and their attitudes toward computer supported education in terms of some variables]. The Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(2), 11-22.

Blanton, L., Sindelar, P. T., Correa, V., Hardman, M., McDonnell, J., & Kuhel, K. (2003). Conceptions of beginning teacher quality: Models of conducting research. (COPSSE Document Number RS-6E). Gainesville, FL: University of Florida, Center on Personnel Studies in Special Education. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/242183724.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. NY: Guilford.

Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri. [The qualifications of an education director]. Ankara: Ankara University.

Büyüköztürk, S. (2017). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı [Data analysis for social sciences]. Ankara: Pegem Academy.

Çakır, Ö., Kan, A., & Sünbül, O. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi [The evaluation of the teaching certificate program and the masters program without thesis with respect to students’ attitudes and self-efficacy]. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 2(1), 36-47.

Çalışkan, S., Selçuk, G. S., & Özcan, O. (2010). Fizik Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları: Cinsiyet, Sınıf Düzeyi Ve Akademik Başarının Etkileri [Self-efficacy beliefs of physics student teachers’: Effects of gender, class level and academic achievement]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 18(2), 449-466.

Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program Ve Fakültelerine Göre İncelenmesi [Investigation of preservice teachers’ attitudes towards teaching and professional self-efficacy beliefs according to their gender, programs, and faculties]. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 9(15), 33-53.

Demirel, Ö. (2000). An art of teaching from planning to evaluating. Ankara: Pegem A. Publishing.

Demirtaş, H., Cömert, M., & Özer, N. (2011). Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları [Pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes towards profession]. Eğitim Ve Bilim [Education and Science], 36(159), 96-111.

Donmuş, V., Akpınar, B., & Eroğlu, M. (2017). Öğretmen Adaylarının Akademik Özyeterlikleri Ve Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [The investigation of the relationship between the academic self-efficacy and occupational anxiety of teacher candidates]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute], 14(37), 1-13.

Ekici, G. (2008). Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi [The effects of the classroom management lesson on preservice teachers’ teacher sense of self-efficacy]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 35, 98-110.

Erden, M. (2001). Sınıf Yönetimi [Introduction to teaching]. Istanbul: Alkım Publications.

Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2003). Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları [The self-perception on competency of the prospective teachers in terms of general teacher behaviors]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi [The Journal of Turkish Educational Sciences], 1(4), 25-36.

Eroğlu, G. (1999). Gazi Üniversitesine Bağlı Eğitim Fakültelerinden Mezun Öğretmenlerin Öğretmenlik Davranışları ile İlgili Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri [Opinions of the teachers who were graduated from the education faculty of Gazi University about teaching behaviors] (Unpublished Master’s thesis). Ankara: Gazi University Educational Sciences Institute.

Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk-Hoy, A. W. (2004). Collective efficacy beliefs: Theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33(3), 3-13.

Gürol, A., Altunbaş, S., & Karaaslan, N. (2010). A study of self efficacy and epistemological beliefs of prospective teachers. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(3), 1395-1404.

Hevedanlı, M., & Ekici, G. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Dicle Üniversitesi Örneği) [Analyzing university students’ biology self efficacy levels in the aspect of different variables (the case of Dicle University)]. Ege Eğitim Dergisi [Ege Education Journal], 10(1), 24-47.

Kahyaoğlu, M., & Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri [Views of prospective teachers in elementary school teaching departments about professional self-efficacy]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 15(1), 73-84.

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi [Scientific research methods]. Ankara: Nobel Publications.

Kear, M. (2000). Concept analysis of self-efficacy. Graduate Research In Nursing, 13(1), 142-156.

Kızıltepe, Z. (2002). İyi ve Etkili Öğretmen [Good and effective teachers]. Eğitim Ve Bilim [Education and Science], 27(126), 10-14.

Morgil, İ., Seçken, N., & Yücel, A. S. (2004). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi [Based on some investigation of self-efficacy beliefs of preservice chemistry teachers variables]. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 62-72.

Özabacı, N., & Acat, B. (2005). Öğretmen Adaylarinin Kendi Özellikleri İle İdeal Öğretmen Özelliklerine Dönük Algilarinin Karşilaştirilmasi [A comparative study of ideal and self characteristics of teacher candidates]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi [Educational Administration: Theory and Practice], 42, 211-236.

Savran, A., & Çakıroğlu, J. (2001). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öğretimine İlişkin Özyeterlilik Anaçları [Preserve biology teachers’ perceived efficacy beliefs in teaching biology]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 21, 105-112.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H., (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research - Online, 8(2), 23-74

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri [Teacher candidates’ evaluation of their teaching competencies]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 26, 131-140.

Şahin, A. (2011). Öğretmen Algılarına Göre Etkili Öğretmen Davranışları [Effective teacher’s attitudes according to teacher’s perceptions]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi [Ahi Evran University Kırşehir Journal of the Faculty of Education], 12(1), 239-259.

Şeker, H., Deniz, S., & Görgen, İ. (2005). Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri [Prospective teachers’ assessment of teacher competencies]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 11(2), 237-253.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.

Umaz, D. (2010). The analysis of self-sufficiency level of elementary school teachers in Diyarbakir and the communication problems they live (Unpublished Master’s thesis). Istanbul: Yeditepe University Social Sciences Institute.

Ülper, H., & Bağcı, H. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Dönük Öz Yeterlik Algıları [Self efficacy perceptions of Turkish teacher candidate]. Turkish Studies, 7(2), 1115-1131.

Ünlü, I., Kaşkaya, A., & Kızılkaya, M. F. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi [Examining the self-efficacy beliefs of social studies teacher candidates in terms of some variables]. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Ahi Evran University Kırşehir Journal of the Faculty of Education], 18(2), 651-668.

Yavuz, D., & Memiş, A. (2010). Investigation of self-efficacy perception and metacognitive awareness of prospective teachers. The International Journal of Research in Teacher Education, 1(1), 12-27.

Yenice, N. (2012). Investigating the self-efficacy and problem solving skills of preservice teachers. Electronic Journal of Social Sciences, 11(39), 36-58.

Yeşilyurt, E. (2013). Teacher self-efficacy perceptions of teacher candidates. Electronic Journal of Social Sciences, 12(45), 88-104.

Yılmaz, K., & Çokluk-Bökeoğlu, O. (2008). Primary school teachers’ belief of efficacy. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 41(2), 143-167.

Announcement

EDUPIJ News!

► Journal Metrics

  • 8% acceptance rate
  • 3.4 (2023) CiteScore (Scopus)
  • Q2 (2023) CiteScore Best Quartile
  • 0.42 (2023) Scimago Journal & Country Rank (SJR)

EDUPIJ Statistics from Scopus

CiteScore: 3.4, view Scopus page

SCImago Journal & Country Rank

► Educational Process: International Journal is member of the Committee on Publication Ethics (COPE). 

► New issue coming soon! (Volume 13 Issue 3, 2024)